Skip to content

Prawa i obowiązki rodziców

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
 1. aktywnego włączania się w życie przedszkola;
 2. znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz znajomości programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 3. wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;
 4. uzyskiwania rzetelnych i obiektywnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 5. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 6. współuczestnictwa w organizowaniu wycieczek raz imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i rodziców;
 7. stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne;
 8. jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka mogą występować w jego imieniu do Dyrektora przedszkola oraz do władz nadrzędnych w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.
Obowiązkiem rodziców jest:
 1. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
 2. przestrzeganie godzin pracy przedszkola;
 3. terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
 4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 5. przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka,
 6. dbanie o czystość i higienę osobistą dziecka;
 7. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
 8. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz zarządzeń dyrektora przedszkola;
 9. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 10. informowanie dyrektora lub nauczyciela, będącego wychowawcą dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach, mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
 11. współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego i jednolitego oddziaływania wychowawczego na dziecko i stymulowania jego indywidualnego rozwoju.
Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami).
Należą do nich:
 1. Zebrania ogólne – w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku,
 2. Zebrania grupowe – w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
 3. Kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli (rozmowy indywidualne wg potrzeb)- przez cały rok,
 4. Konsultacje indywidualne – cyklicznie co miesiąc,
 5. Uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny – wg planu współpracy,
 6. Zajęcia otwarte dla rodziców – 2 razy w ciągu roku w każdym oddziale,
 7. Kącik informacyjny dla rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok,
 8. Prelekcje, warsztaty dla rodziców – wg potrzeb i oczekiwań rodziców,
 9. Gazetki grupowe, eksponowanie prac plastycznych,
 10. Dni adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców ( koniec sierpnia).