Skip to content

Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Logopeda
mgr Agnieszka Kalamon-Misztal
Zajęcia odbywają się:

poniedziałki: 9.30 – 16.30
wtorki: 9.30 – 13.00

W ramach opieki logopedycznej na terenie naszego przedszkola prowadzone są następujące działania:

1. Wstępne badania diagnostyczno-logopedyczne wszystkich przedszkolaków w celu wyłonienia dzieci potrzebujących opieki logopedycznej.
2. Ustalenie, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju terapii logopedycznej dla dzieci:
– usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenie autokontroli czuciowo-ruchowej aparatu artykulacyjnego w czasie emisji, w zakresie ćwiczonych głosek,
– wywoływanie prawidłowej artykulacji głosek,
– ćwiczenia artykulacyjne utrwalające prawidłową realizację głosek,
– ćwiczenia oddechu,
– wzbogacanie słownictwa dziecka,
– ćwiczenia słuchu fonemowego,
– ćwiczenia formułowania dłuższych wypowiedzi, połączone z utrwalaniem prawidłowej artykulacji głosek.

Zajęcia logopedyczne są prowadzone indywidualnie, bądź w grupach 2-3 osobowych, w zależności od potrzeb dzieci, przy aktywnym udziale rodziców dziecka i wychowawców grupy.

3. Prowadzenie doradztwa logopedycznego dla dzieci i rodziców:
– Informowanie o przebiegu i efektach terapii,
– Przekazywanie instruktażu do ćwiczeń logopedycznych wykonywanych w domu( dzieci prowadzą zeszyty logopedyczne),
– Zachęcanie do korzystania z pomocy innych specjalistów, np.: ortodonty, foniatry, laryngologa, psychologa, neurologa i in.

4. Prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli.

———————————————————————————————————————
ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE

Psycholog
mgr Jolanta Sypniewska

Zajęcia odbywają się:

poniedziałki: 08.15 – 10.15

środy: 08.15 – 14.15

W ramach opieki psychologicznej na terenie naszego przedszkola prowadzone są następujące działania:

1. Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych dzieci.
2. Wspieranie mocnych stron dziecka.
3. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych.
4. Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych.
5. Organizowanie różnych form pomocy psychologicznej w zależności od potrzeb.
6. Współpraca z rodzicami i nauczycielami.

———————————————————————————————————————
ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM
Pedagog specjalny
mgr Adelina Świder
Zajęcia odbywają się:

poniedziałki: 10.00 – 15.30
piątki: 10.00 – 15.30

Pedagog specjalny realizuje następujące zadania:

1. Współpracuje z zespołem mającym opracować  dokumentację dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu i w placówkach wspierających dzieci,  ale także z rodzicami oraz dziećmi. W ramach tej współpracy będzie m. in.

– rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola,

– diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

3. Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.

4. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

5. Współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z ;

– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

– placówkami doskonalenia nauczycieli,

– innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

– pracownikiem socjalnym,

– asystentem rodziny,

– kuratorem sądowym i innymi.

——————————————————————————————————————–

RYTMIKA

mgr Dorota Załęska-Soroka

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu we wtorki i piątki

Tematyka zajęć rytmicznych ściśle wpisuje się w bloki tematyczne realizowane w grupie, a także w  kalendarz imprez przedszkolnych. Skutecznie wspiera tym samym  cały proces przedszkolnej edukacji. Uwzględnia również  potrzeby, zainteresowania i możliwości dzieci.

Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.

Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie.

Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.

———————————————————————————————————————
RELIGIA
dla dzieci 4, 5-letnich

mgr Katarzyna Starczewska

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w czwartki
Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia. Katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich przyszłej religijności poprzez wspólną rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi. Jest formą pomocy rodzicom w religijnym wychowaniu dzieci. Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosowane są różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, naklejkami lub prostymi elementami do wycięcia, a także rysunek spontaniczny. Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi. Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości i budowanie życia swojego i dziecka na wartościach, które Jezus pokazuje w Ewangelii.