Skip to content

Oferta edukacyjna

Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w przedszkolu oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego – Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (…). Do pobrania ze strony internetowej przedszkola w zakładce: Pliki do pobrania.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Realizacja treści programowych w procesie wspomagania rozwoju dziecka odbywa się w naturalnych i celowo zaplanowanych sytuacjach. Są to zabawy i zajęcia dowolne, zajęcia i sytuacje edukacyjne kierowane przez nauczyciela oraz sytuacje okolicznościowe. Mogą mieć charakter indywidualny, grupowy i zbiorowy.

Zajęcia i sytuacje edukacyjne to część procesu dydaktycznego, obejmująca aktywność ukierunkowaną na stawiany cel, czyli założone zmiany w zachowaniach i kompetencjach dzieci.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego organizuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka, zaspakaja jego potrzeby i zapewnia mu dobrą zabawę, integrując różnorodne, sprawdzone w pedagogice przedszkolnej metody.

Zabawy badawcze, doświadczenia, ukierunkowane i zaplanowane obserwacje przyrodnicze, wycieczki rozbudzają ciekawość poznawczą i inspirują dzieci do działania.

Proponowany w ramowym rozkładzie dnia „krąg zmysłów”- to kilkuminutowa aktywność dzieci planowana i kierowana przez nauczyciela, w czasie której dzieci podejmują zabawy sensoryczne i doskonalą procesy poznawcze – pamięć, uwagę, myślenie, mowę.

ZESTAW PROGRAMÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZIELONCE
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1. „W kręgu zabawy” Program wychowania przedszkolnego Jadwigi Pytlarczyk
2. „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej (program wspomagający rozwijanie u dzieci możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych)

PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI:

„Będę przedszkolakiem” Program adaptacyjny dzieci 3 i 4-letnich rozpoczynających edukację przedszkolną opracowany przez Radę Pedagogiczną.
„Program edukacji czytelniczej.” Rozwijanie zainteresowań dzieci czytelnictwem – program własny opracowany w oparciu o program ogólnopolski” Cała Polska Czyta Dzieciom”.
„Bawimy się w teatr” – program własny.
„Mam prawo do swoich praw” – program własny.
„Zielonka – moja mała Ojczyzna” – program edukacji regionalnej (program własny).
„Wyczarować można wszystko” – program edukacji plastycznej (program własny).
Program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak” – program własny
Program edukacji prozdrowotnej „Żyjmy zdrowo i wesoło” – program własny
Program profilaktyczny „Wielkie serce małego przedszkolaka” – program własny