-Witaj na stronie p3.zielonka.pl
- 05. Czerwca 2023
-ul. Prosta 24
-05-220 Zielonka
-Tel. (22) 781 02 62
BIP
Menu Glówne
Grupy
Kącik dla rodziców
Prawa i obowiązki rodziców
Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1) aktywnego włączania się w życie przedszkola;
2) znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz znajomości programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
3) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;
4) uzyskiwania rzetelnych i obiektywnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
6) współuczestnictwa w organizowaniu wycieczek raz imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i rodziców;
7) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne;
8) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka mogą występować w jego imieniu do Dyrektora przedszkola oraz do władz nadrzędnych w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

Obowiązkiem rodziców jest:
1) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
2) przestrzeganie godzin pracy przedszkola;
3) terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
5) przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka,
6) dbanie o czystość i higienę osobistą dziecka;
7) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
8) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz zarządzeń dyrektora przedszkola;
9) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
10) informowanie dyrektora lub nauczyciela, będącego wychowawcą dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach, mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
11) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego i jednolitego oddziaływania wychowawczego na dziecko i stymulowania jego indywidualnego rozwoju.


Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami).
Należą do nich:

1) Zebrania ogólne – w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku,
2) Zebrania grupowe - w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
3) Kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli (rozmowy indywidualne wg potrzeb)- przez cały rok,
4) Konsultacje indywidualne – cyklicznie co miesiąc,
5) Uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny – wg planu współpracy,
6) Zajęcia otwarte dla rodziców – 2 razy w ciągu roku w każdym oddziale,
7) Kącik informacyjny dla rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok,
8) Prelekcje, warsztaty dla rodziców - wg potrzeb i oczekiwań rodziców,
9) Gazetki grupowe, eksponowanie prac plastycznych,
10) Dni adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców ( koniec sierpnia).
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce © 2010
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.