-Witaj na stronie p3.zielonka.pl
- 05. Czerwca 2023
-ul. Prosta 24
-05-220 Zielonka
-Tel. (22) 781 02 62
BIP
Menu Glówne
Grupy
Kącik dla rodziców
Opłaty
ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLEPodstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59),
• Uchwała Nr XLIII/414/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miast Zielonka,
• Zarządzenie Nr 8/2021/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zielonce z dnia 29.08. 2022 r. w sprawie zmiany dziennej stawki żywieniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Zielonce.
• Statut Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zielonce.


1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
2. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielonka w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie ( 8.00 – 13.00 ) są realizowane bezpłatnie.
3. Zakres i szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń oraz terminy i zasady odpłatności za przedszkole pobierane są zgodnie z deklaracją czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
4. Każda godzina korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, czyli przed godz. 8.00 i po godz. 13.00 jest płatna i wynosi 1,00 zł za godzinę zajęć.
Czas od godz. 6.30 do 8.00 stanowi 2 godz. zajęć płatnych.
Czas od godz. 13.00 do 17.00 stanowi 4 godz. zajęć płatnych.
5. Rodzice deklarują dzienną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Np. dziecko uczęszcza do przedszkola od godz. 6.30 do 17.00. oznacza to, że dziecko od godz. 8.00 do 13.00 przebywa w przedszkolu w ramach godzin bezpłatnych a od godz. 6.30 do 8.00 i od godz. 13.00 do 17.00 w ramach godzin płatnych. Rodzic deklaruje w umowie 6 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu, za które zapłaci : 1,00 zł (stawka godzinowa) x 6 godz.= 6,00 zł. za dzień
6. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, zadeklarowanej dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

Przykładowa kalkulacja cenowa za miesięczne korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki:
Stawka godzinowa wynosi 1, 00 zł.
Zadeklarowana liczba godzin ponad czas bezpłatnego pobytu, np. 6 godz. dziennie. Liczba dni pracy przedszkola w miesiącu wrześniu wynosi 21 dni.
1,00 zł (stawka godzinowa) x 6 godzin (zadeklarowanych) x 21 dni roboczych w miesiącu =126,00 zł
Razem za miesiąc Rodzic zapłaci kwotę 126,00 zł przy 11 godzinach dziennego pobytu dziecka w przedszkolu (5 godzin jest bezpłatne, a 6 godzin płatne).
7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w pkt. 5 podlega zwrotowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
8. Opłata za wyżywienie to koszt zakupionych produktów spożywczych użytych do sporządzenia 3 posiłków ustalony w postaci dziennej stawki żywieniowej, która od 1 września 2022 r. wynosi 14,00 zł. Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie 3 posiłków dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.

Śniadanie stanowi 30% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,20 zł
Obiad stanowi 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 7,00 zł
Podwieczorek stanowi 20% dziennej stawki żywieniowej, tj. 2,80 zł


Opłata za śniadanie i obiad stanowi 80% dziennej stawki żywieniowej i wynosi 11,20 zł.

7. Rodzice deklarują ilość posiłków, które dziecko spożyje podczas pobytu w przedszkolu. Dzienna stawka żywieniowa wynosi:
• za 3 posiłki – 14,00 zł
• za 2 posiłki (śniadanie i obiad) – 11,20 zł
9. Miesięczna opłata za wyżywienie ustalana jest na podstawie ilości posiłków zadeklarowanych przez rodziców i obliczana jako iloczyn stawki dziennej żywieniowej za posiłki i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.
Miesięczna opłata za 3 posiłki we wrześniu wynosi: 308,00 zł. (14,00 zł x 22 dni = 308,00 zł).
Miesięczna opłata za 2 posiłki we wrześniu wynosi: 246,40 zł. (11,20 zł x 22 dni = 246,40 zł).
Opłata ta będzie się zmieniać w zależności od ilości dni roboczych w miesiącu.
10. Dzienna stawka żywieniowa ulega zwrotowi w następnym miesiącu, zależnie od ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
11. Przedszkole na wniosek rodziców współdziała z MOPS-em w sprawach dofinansowania opłat za wyżywienie dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
12. Opłatę miesięczną za zajęcia świadczone przez Przedszkole wykraczające ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie rodzic(opiekun) dokonuje z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
13. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzoną przez nauczycieli poszczególnych grup wiekowych.
14. Wykaz dni nieobecności dziecka w przedszkolu sporządza nauczyciel w ostatnim dniu miesiąca i przedkłada intendentce.
15. Zniżkę 50% w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie otrzymują rodziny wielodzietne – posiadające POWIATOWĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY ( ze zdjęciem dziecka). Kserokopię karty należy dostarczyć do intendenta przedszkola i na tej podstawie będzie naliczana zniżka.
16. Formy regulowania opłat za Przedszkole:
• wpłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy, po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty z intendentką przedszkola:
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 90 1020 1042 0000 8802 0336 0203
opłata za żywienie: 16 1020 1042 0000 8102 0336 0229
17. Wpłaty na radę rodziców według deklaracji na wskazany rachunek bankowy:
wpłata na radę rodziców: 76 1090 2590 0000 0001 3746 7126
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce © 2010
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.